Kup wesele
Sprzedaj wesele
Zaloguj Rejestracja
Dodaj firmę Dodaj ogłoszenie
Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu Ślub z bajki

aktualna od dnia: 16.11.2013r.


Poniższą Politykę prywatności wprowadzamy na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).

Treść niniejszej Polityki Prywatności Serwisu Ślub z bajki [Serwis] prowadzonego pod adresem internetowym: http://slubzbajki.pl [Polityka prywatności] należy rozpatrywać łącznie i uzupełniająco z aktualną treścią „Regulaminu Serwisu Ślub z bajki” zamieszczonego na stronie internetowej: http://slubzbajki.pl/info/regulamin


Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Serwis problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o Klientach, także ich danych osobowych, obowiązujące w Serwisie.


Mając pełną świadomość zaufania, jakim Użytkownicy obdarzają Serwis, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia wynikające z obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), postanawiamy wprowadzić Politykę Prywatności o następującej treści: Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.


Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych: Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby.


Osobą możliwą do zidentyfikowania jestosoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.


Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.


Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym. System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.


Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Serwis deklaruje: zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych; zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych osobowych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych; zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez wszystkie zatrudnione osoby; zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.


Pragniemy poinformować, iż dane gromadzone przez Serwis są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji, dostęp do której mają wyłącznie uprawione osoby.


Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum.


Serwis realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności: zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabezpiecza dane przed przejęciem przez osobę nieuprawnioną, zabezpiecza dane przed przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zabezpiecza dane przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych RP, by pomóc w ujęciu sprawców przestępstw.


Serwis zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w RP prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi.


Dokładamy należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Serwis nie przekazuje danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych, osobom trzecim, bez wyrażonej w postaci jawnej zgody osób przekazujących te dane. Serwis respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.


Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem.


Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.


Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.


Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Serwisu, ale może spowodować zminiejszenie funkcjonalności Serwisu. Całkowita blokada plików „cookies" jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej.


Można również ustawić odmowę pobierania „cookies" od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików „cookies" z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej.


Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta.


Dane osobowe Użytkowników, których konta zostały usunięte są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej nielegalnej działalności.

Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości.


Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Polityki Prywatności albo Regulaminu), bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Serwisu i jej kontrahentów.


Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.


Serwis przetwarza dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane.

W każdym czasie możesz zażądać od nas, abyśmy ujawnili wszelkie detale dotyczące Twoich danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@slubzbajki.pl


Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Polityki Prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały retroakcyjnie. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, będą one ogłoszone na naszej stronie internetowej: http://slubzbajki.pl, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować.


Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, albo pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail: biuro@slubzbajki.pl


Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia naszych stron internetowych, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać. Polityka prywatności Facebook jest dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/