Kup wesele
Sprzedaj wesele
Zaloguj Rejestracja
Dodaj firmę Dodaj ogłoszenie
Regulamin

Regulamin Serwisu Ślub z bajki

wersja nr 1.00 aktualna od dnia: 18.11.2013r.


Witamy Serdecznie w internetowym Serwisie usługowym/marketingowym slubzbajki.pl Serwis usługowy/marketingowy Ślub z Bajki to serwis ogłoszeniowy, a zarazem katalog firm powiązanych z branżą ślubno-weselną. Więcej szczegółowych informacji opisujących nasz profil działalności znajduje się pod adresem podstrony http://slubzbajki.pl/info/o-nas§1 Postanowienia ogólne i definicje


1. Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa zasady i warunki korzystania z oferty Serwisu, prowadzonego pod adresem internetowym: tj. dokonywania zakupów albo korzystania z usług z oferty Serwisu - a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów. Regulamin został sporządzony na podstawie art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2. Sprzedającym jest: MATT REMAY GROUP Mateusz Twardosz ul. Heweliusza 1 30-726 Kraków NIP: 679-302-05-19, REGON: 122975023 . Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej i podstron Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, co Klient dodatkowo potwierdza za pomocą zaznaczenia odpowiedniego „checkbox'u” przy rejestracji.

3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w następujące dni: pon. - pt., w godzinach: 10-16, za pośrednictwem:

• nr telefonu: 608-591-907

• pod adresem e-mail: biuro@slubzbajki.pl

• pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy

4. Domena internetowa: slubzbajki.pl i główna strona internetowa: http://slubzbajki.pl wraz ze wszystkimi podstronami, pod którymi działa Serwis, są własnością: Sprzedającego, który prowadzi również bieżącą obsługę Serwisu.

5. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Sprzedającego – bezwarunkowo zabronione.

6. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 18[osiemnaście] lub które: ukończyły lat 13[trzynaście] i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz legitymują się pełną zdolnością do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności oraz dla Przedsiębiorców i osób prawnych.

7. Klient, to podmiot wymieniony w ust.7 powyżej, który dokonuje lub zamierza dokonać Zakupu lub korzysta z innych usług Serwisu.

8. Konto Klienta, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. System informatyczny Serwisu umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu. Każdy Klient ma prawo do utworzenia jednego Konta Klienta. Konto Klienta jest darmowe. Klient ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@slubzbajki.pl , konto zostanie niezwłocznie usunięte. Klient ponadto powinien zadeklarować, czy usunąć należy i w jakim zakresie zamieszczone przez Klienta dane.

9. Oferta Serwisu to:

• możliwość dodania własnej wizytówki firmy i promowania jej w Serwisie,

• możliwość dodania ogłoszeń (kupno, sprzedaż, wynajem, inne opcje),

• możliwość wykupienia miejsca reklamowego na stronie głównej i podstronach Serwisu.

10. Sprzedający stale dokłada należytej staranności, aby oferta była opisane poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której elementy oferty nie będą czasowo dostępne, Sprzedający bezzwłocznie umieści odpowiednią adnotację na stronie internetowej Serwisu.

11. Usługa dodatkowa, to każda usługa świadczona przez na rzecz Klienta poza stroną internetową w związku z charakterem sprzedawanych Produktów, np. wysyłka.

12. Produkt, to Oferta i Usługi dodatkowe oferowane przez Serwis.

13. Umowa sprzedaży, to umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Tytułu XI Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) zawierana między Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

14. Zamówienie, to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, które zmierza do zawarcia ważnej Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu ze Sprzedającym.

15. System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).


§2 Zamówienia.


1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).

2. Oferta Serwisu zawiera wyłącznie Produkty oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek RP.

3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem:

• strony internetowej: http://slubzbajki.pl

• telefonicznie pod numerem: 608-591-907

• poczty elektronicznej: biuro@slubzbajki.pl

4. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej Klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy.

5. Umowa sprzedaży Produktów jest zawierana na czas określony.

6. Klient, który zarejestrował się w systemie Serwisu, czyli utworzył Konto Klienta na stronie internetowej Serwisu, ma możliwość najszybszego składania Zamówienia, oraz uzyskuje uprawnienia właściwe dla typu założonego Konta Klienta. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Sprzedający uznaje Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane w formularzu zamówienia dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo do anulowania wadliwego Zamówienia.

8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami i formularzy. Zgoda Klienta upoważnia Sprzedającego także do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2012 nr 0 poz.1528).

9. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klientowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Celem zapoznania się z Polityką Prywatności Serwisu odsyłamy Klienta na podstronę internetową: http://slubzbajki.pl/info/polityka-prywatnosci

10. Po złożeniu przez Klienta prawidłowego Zamówienia Sprzedający prześle do Klienta wiadomość e-mail, celem potwierdzenia Zamówienia wraz z danymi do dokonania opłaty. Klient dokonuje opłaty poprzez system płatności DotPay.

11. Zamówienia nie potwierdzone lub nie opłacone w terminie 7[siedmiu] dni od złożenia zostaną przez Sprzedającego anulowane.

12. Bezpłatne Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.17, w soboty, niedziele lub w święta, realizowane będą z opóźnieniem lub w kolejnym dniu roboczym.

13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu opłaty od Klienta. 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.


§3 Realizacja i Zakres działalności Sprzedającego.


1. Serwis realizuje usługi i dostawy dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany przez Klienta. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o popełnionych błędach, które uniemożliwiają lub opóźnią zakup, jeżeli będzie taka możliwość i konieczność.

3. Na podstawie art.12 ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, Sprzedający powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30[trzydziestu] dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy, z zastrzeżeniem art.12 ust.2,3,4 ww. Ustawy.


§4 Cennik i Płatność.


1. Aktualny cennik znajduję się pod adresem: http://slubzbajki.pl/strona/cennik

2. Sprzedający wystawia za sprzedane Produkty rachunek, fakturę VAT lub fakturę na osobę prywatną.

3. W wyjątkowych i incydentalnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru sposobu płatności.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w ust. 1 powyżej z uwagi na. Zmiana ceny nigdy nie działa retroakcyjnie i nie dotyczy Zamówień już prawidłowo złożonych lub usług już świadczonych.


§5 Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.


1. Na podstawie art.7 ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie – w terminie 10[dziesięciu] dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2. Wskazane w §5 ust.1 Regulaminu prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Na podstawie art.10 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu Sprzedający dokona oceny sytuacji. Jeżeli zwrot zawiera pisemne oświadczenie opisane w §5 ust.1 Regulaminu, zostanie wystawiona faktura VAT korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7[siedmiu] dni roboczych, Sprzedający dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej (cena Produktu i koszt wysyłki do Klienta) na wskazane przez Klienta konto bankowe. 5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14[czternastu] dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.


§6 Procedura reklamacyjna.


1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty Serwisu

2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres podany w §1 ust.2 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego.

3. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, na jego koszt na adres podany w §1 ust.2 Regulaminu.

4. Klient traci uprawnienia określone w art.8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz.1176 z późn.zm.), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art.556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.)

5. Reklamację rozpatruje Sprzedający w terminie: 14[czternastu] dni od dnia jej otrzymania, następczo informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.


§7 Postanowienia końcowe.


1. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:

• za porozumieniem Sprzedającego i Klienta,

• z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,

• Klient może rozwiązać ww. umowę jednostronnie w przypadku braku akcepta-cji zmiany cen wg §4 ust.4 Regulaminu. 2. W uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub notorycznym naruszaniem Regulaminu przez Klienta, Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozwiązania ww. umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i nałożenia na Klienta kary umownej w wysokości: 1000zł [jeden tysiąc złotych] netto lub dochodzenia roszczenia o naprawę szkody na zasadach ogólnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.)

3. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Klientów.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej na stronie internetowej Serwisu.

5. Sprzedający zapewnia, iż dołoży najwyższej możliwej staranności, aby strona internetowa Serwisu i system sprzedaży działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.

6. Sprzedający przypomina, iż wszelkie treści, materiały i dane zamieszczone za pośrednictwem Serwisu przez Klientów są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Sprzedającego.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30[trzydziestu] dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informa-cja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie internetowej Serwisu.

8. Sprzedający nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.

9. Do poprawnego działania strony internetowej i podstron Serwisu zalecamy:

• Stosowanie jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome lub Mozilla Firefox.

• Zastosowanie rozdzielczości ekranu monitora: 1680x1050 pikseli.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta Klienta, ale z zachowaniem możliwości przeglądania strony internetowej, w przypadku odrzucenia nowej treści Regulaminu.

11. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

12. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Sprzedający niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

13. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

14. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego odnośników (linków) do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w ust.11 i ust.12.

15. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Sprzedającego lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Klientów w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

16. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Klientów i Sprzedającego.

17. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych przez Klienta danych, Klient, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7[siedmiu] dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

18. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych przez Klienta danych, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu z adnotacją: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”

19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy:

• Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.).

• Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz.1176 z późn.zm.).

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

• Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

20. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Sprzedającym a Klientami będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg odpowiednich przepisów art.16-46 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

21. W sprawach uwag, komentarzy i sugestii dotyczących funkcjonowania Serwisu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@slubzbajki.pl

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu, tj.: 18.11.2013r.© IustitiaLex